Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Thành lập văn phòng đại diện tại Hưng Yên

Thành lập văn phòng đại diện tại Hưng Yên

Nếu như chi nhánh của doanh nghiệp là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nhưng có thể thực hiện được toàn bộ chức năng hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp trong đó đặc biệt được thực hiện được chức năng đại diện theo ủy quyền thì văn phòng đại diện của doanh nghiệp ...

Thành lập chi nhánh tại Hưng Yên

Thành lập chi nhánh tại Hưng Yên

Chi nhánh của doanh nghiệp là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nhưng có thể thực hiện được toàn bộ chức năng hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp trong đó đặc biệt được thực hiện được chức năng đại diện theo ủy quyền ...

Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Hưng Yên

Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Hưng Yên

Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư còn đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác ...

Thành lập doanh nghiệp tại Hưng Yên

Thành lập doanh nghiệp tại Hưng Yên

Kể từ 01/07/2015, Luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực thi hành trên cả nước. Luật Doanh nghiệp 2014 một mặt kế thừa những quy định từ Luật Doanh nghiệp 2005 mặt khác Luật cũng có nhiều quy định mới, trong đó có thủ tục Thành lập doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thủ tục thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo các bước như sau ...

Nothing