Dịch vụ chữ ký số

Bảng giá sản phẩm, dịch vụ chữ ký số NEWTEL-CA (NEWCA)

Bảng giá sản phẩm, dịch vụ chữ ký số NEWTEL-CA (NEWCA)
   
 
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ  NEWTEL-CA
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/08/2015
 
 
 
1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:
Diễn giải Giá ( VNĐ/CTS/ năm)
06 tháng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá dịch vụ 250.000 750.000 1.350.000 1.850.000
Token 450.000 450.000 300.000 Miễn phí
(Miễn phí 10% Token) (Miễn phí 10% Token) (Miễn phí 40% Token)
Giá trước thuế 700.000 1.200.000 1.650.000 1.850.000
VAT(10%) 70.000 120.000 165.000 185.000
Tổng thanh toán 770.000 1.320.000 1.815.000 2.035.000
Khuyến mại thời gian sử dụng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng
Tổng thời gian sử dụng 09 tháng 18 tháng 33 tháng 48 tháng
2. Đối với tổ chức, doanh nghiệp gia hạn hoặc chuyển đổi nhà cung cấp:
Diễn giải Giá ( VNĐ/CTS/năm)
1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá dịch vụ 600.000 1.350.000 1.850.000
Token 150.000
 (Miễn phí 75% Token)
Miễn phí Miễn phí
Giá trước thuế 750.000 1.350.000 1.850.000
VAT(10%) 75.000 135.000 185.000
Tổng thanh toán 825,000 1.485.000 2.035.000
Khuyến mại thời gian sử dụng  06 tháng  09 tháng  12 tháng
Tổng thời gian sử dụng 18 tháng 33 tháng 48 tháng
Cộng thời gian của chứng thư số cũ -  Cộng thêm 3 tháng đối với các thuê bao còn thời hạn sử dụng dưới 3 tháng.
-  Cộng thêm 06 tháng đối với các thuê bao còn thời hạn sử dụng trên 3 tháng.
 
3. Đối với tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập dưới sáu tháng:
Diễn giải 1 Năm
Giá dịch vụ 550.000
Token (Miễn phí 50% Token) 150.000
Giá trước thuế 700.000
VAT(10%) 70.000
Tổng thanh toán 770.000
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đỗ Thị Thu Hường
(Mua chữ ký số ở Hưng Yên; mua chữ ký số ở Mỹ Hào; mua chữ ký số ở Khoái Châu; mua chữ ký số ở Yên Mỹ; mua chữ ký số ở Văn Lâm; mua chữ ký số ở Văn Giang; mua chữ ký số ở Kim Động; mua chữ ký số ở Phù Cừ; mua chữ ký số ở Ân Thi; mua chữ ký số ở Tiên Lữ; mua chữ ký số ở TP Hưng Yên - Dịch vụ chữ ký số ở Hưng Yên; Dịch vụ chữ ký số ở Mỹ Hào; Dịch vụ chữ ký số ở Khoái Châu; Dịch vụ chữ ký số ở Yên Mỹ; Dịch vụ chữ ký số ở Văn Lâm; Dịch vụ chữ ký số ở Văn Giang; Dịch vụ chữ ký số ở Kim Động; Dịch vụ chữ ký số ở Phù Cừ; Dịch vụ chữ ký số ở Ân Thi; Dịch vụ chữ ký số ở Tiên Lữ; Dịch vụ chữ ký số ở TP Hưng Yên - Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Hưng Yên; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Mỹ Hào; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Khoái Châu; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Yên Mỹ; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Văn Lâm; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Văn Giang; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Kim Động; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Phù Cừ; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Ân Thi; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở Tiên Lữ; Dịch vụ chữ ký số giá gốc ở TP Hưng Yên)  
Nothing